Úvodní strana

pamatnik

Národní kulturní památník odboje na PloštinÄ› byl vybudován na pamÄ›tích, které se svým odporem proti okupaci a touhou po národní a osobní svobody stali symbolem odhodlání ob?�an? dnešního okresu Zlín a širšího okolí bojovat za znovunabytí ztracené svobody a za obvin?ní zlo?inc?, kterých se dopustil na našich lidech násilný re�im okupant? i jejich domácích pomaha?�?.

Ka�dý, kdo se zastaví u Národního kulturního památníku odboje na Ploštin?, si nesporn? uv?domí slo�itost boje proi nacismu, za znovunabytí národní svobody pošlapané n?meckou agresí. Ploština je mementem tohoto p?et?�kého boje. Ukazuje toti�, �e vít?zství a jím získaná svoboda je v�dy vykoupen lidskými ob?tni a krví. Obsah Jetradar

Do historie se Ploština zapsala p?edevším tím, �e byla 19. dubna 1945 vypálena (celkem 10 usedlostí) nacistickými fašisty a zast?eleno ? upáleno za�iva bylo 24 ob?�an?

V listopadu 1944 se ze Slovenska do Vizovických vrch? a Beskyd p?esunuly jednotky partyzán? z brigády Jana Ži�ky pod vedením majora Murzina. Swiss Cartier Replica Watches Partyzáni si zvolili za novou základnu drnovickou osadu Ploština a samoty v jejím okolí. Zdejší lidé byli ochotni rozd?lit se s t?mi co bojovali o poslední kus slaniny ? chleba, o místo a teplo ve skromných sv?tnicích. Odtud partyzáni podnikali záškodnické akce.

Na ja?e 1945 však do partyzánského oddílu pronikli dva placení konfidenti gestapa - Old?ich Ba?a ze Zlína a František Mach? ze Zlámance. Tito poznali rozlo�ení a po?�ty partyzán? i paseká?e, kte?í  jim pomáhali. 18. dubna zb?hli z hlídky a dostali se do Zlína na gestapo a na základ? jejich informací byla uspo?ádána trestní akce n?meckého policejního komanda SS a speciální protipartyzánské jednotky Josef.

 

19. dubna 1945 byl ?tvrtek. Lidé na Ryliskách,v Újezd?, Vysokém Poli, Drnovicích, Tichov? a na Ploštin?