Hlasy ho?�c�ch dom? (350 K?�)

Datum vložení: 21.02.2012

Knihu je mo�né zakoupit zasláním objednávky na:

Replica Rolex Day-Date Watches

Objednávka musí obsahovatDuons sale, top quality and 100% same as the original. dodací údaje a zásilka bude zaslána na dobírku ?eskou poštou.

Abstrakt

Poslední výst?ely druhé sv?tové války dozn?ly na evropských a zanedlouho i na asijských bojištích p?ed šestašedesáti lety, v roce 1945. Lidé na celém sv?t? vydechli úlevou. Skon?ila do té doby nejv?tší a nejkrvav?jší válka, která stáhla do svého ni?ivého soukolí tém?? dv? miliardy lidí a stála lidstvo 50 milion? mrtvých a 35 milion? ran?ných a zmrza?ených. Zvláš? bolestnou sou?ástí této války je utrpení a smrt bezbranných obyvatel obcí a m?st, které se v jeho rámci staly ob?Å¥mi nacistických barbar? a vrah?replica rolex. Pat?í k nim i sedm ?eských obcí - Lidice, Le�áky,  Œeský Malín, Ploština, Prlov, Zák?ov, Javo?í?ko. Za ka�dým z t?chto názv? se skrývá vzrušující vále?ný p?íb?h, bolestné osudy desítek a stovek lidí, mu�?, �en i d?tí. Odehrály se v pr?b?hu války za r?zných okolností a ka�dý z nich i všechny v souhrnu, jak následovaly po sob? jeden za druhým, jsou pro nás nepomíjivou výzvou, abychom si v bezpe?í a pohodlí mírových ?as? uv?domovali cenu ob?tování �ivot? prostých lidí a abychom t?mto padlým hrdin?m prokazovali nepomíjivou vd??nost tím, �e na n? nezapomínáme. To je d?vod, pro? se skupina zkušených autor? literatury faktu, Roman Cílek, Karel Richter a P?emysl Veverka, inspirována trvale platným odkazem hrdinných obcí, ujala vytvo?ení souborného um?leckodokumentárního literárního obrazu záva�ných odbojových událostí s nimi spjatých. Auto?i znovu prozkoumali známá historická fakta z nadhledu sou?asnosti a doplnili je novými poznatky, je� umo�nily prohloubit dramati?nost a výsti�nost jejich zobrazení.replicas rolex replicas omega


Přiložené fotografie:
foto