Smrt si ?�k� Tutter (159 K?�)

Datum vložení: 21.02.2012

Knihu je mo�né zakoupit zasláním objednávky na:

Objednávka musí obsahovat dodací údaje a zásilka bude zaslána na dobírku ?Œeskou poštou.

Abstrakt

P?íb?h Kurta Wernera Tuttera, který se spolupodílel na replicas relojes jednom z mnoha krvavých zlo?�in? nacismu na samém konci druhé sv?tové války - vypálení osady Ploština a zavra�d?ní dvaceti ?�ty? jejích obyvatel - a za n?kolik let skon?�il jako agent Státní bezpe?�nosti, z?stáva varovným mementem d?jin...

Recenze

Slovenský spisovatel Lubomír Feldek provází swiss fake panerai radiomir po?adem, v n?m� pam?tníci vzpomínají na vypálení kopani?�á?ské osady Ploština. Hledají odpov??� na to, kdo stál v ?�ele nacistického komanda, které Ploštinu v dubnu roku 1945 vypálilo. Kdo byl tajemným Engelchenem a zda jím mohl být Werner Tutter, který byl po 2. sv?tové válce sice odsouzen, ale posléze propušt?n a pracoval v SRN jako špion komunistického ?Œeskoslovenska. V sedmi kapitolách (Oheň, Spisovatel, Kdo je Tutter?, O ?�em Mňa?�ko nepsal, Odhalení, Báseň, Dobrý ?�lov?k) vystupují pam?tníci vypálení Ploštiny (Bo�ena HušÅ¥ová, Bo�ena Sochorová, Stanislav Mach?, Jan B?loň, Jaroslav Juráň), pracovníci Ú?adu dokumentace vyšet?ování zlo?�in? komunismu (Pavel Bret a Ilja Pravda), historik Jozef Jablonecký, herec Jan Ka?�er, spisovatel Ota Filip, redakto?i MF Dnes Josef Chuchma a Pavel Stojan, n?me?�tí noviná?i Franz Amberger, Heidi Wolfová, ministr kultury Slovenska Milan Slobodník, bratr Ladislava Mňa?�ka Jan Mňa?�ko a další. V dokumentárním filmu auto?i pou�ili i ukázky z filmu Jana Kadára a Elmara Klose „SMRT SI ŘÍKÁ ENGELCHEN“. Pam?tníci vzpomínají i na Ladislava Mňa?�ka, který byl na sklonku války v partyzánském oddíle, jen� operoval v oblasti Ploštiny, a který napsal knihu „Smrt si ?íká Engelchen“.nost tím, �e na n? nezapomínáme. To je d?vod, pro? se skupina zkušených autor? literatury faktu, Roman Cílek, Karel Richter a P?emysl Veverka, inspirována trvale platným odkazem hrdinných obcí, ujala vytvo?ení souborného um?leckodokumentárního literárního obrazu záva�ných odbojových událostí s nimi spjatých. Auto?i znovu prozkoumali známá historická fakta z nadhledu sou?asnosti a doplnili je novými poznatky, je� umo�nily prohloubit dramati?nost a výsti�nost jejich zobrazení.


Přiložené fotografie:
foto