Proslov Plo�tina

Datum vložení: 28.04.2012

replicas de relojes replicas relojes

Vá�ené dámy, vá�ení páni, milí hosté, sestry a brat?i,

b?h událostí tohoto sv?ta bývá n?kdy tak krutý, �e nad tím z?stává rozum stát. Strašlivou hru si osud zahrál i tady, ve vašem kraji.  Poh?eb ploštinských ob?tí, povra�d?ných jednotkami SS 19. dubna 1945, který se o ?�ty?i dny pozd?ji konal na h?bitov? v Újezdu u Vizovic, m?l toti� hr?znou kulisu. Ve chvíli, kdy se lidé modlili nad rakvemi svých blízkých, soused? i známých, se na druhé stran? Vizovických vrch?, tam, kde le�í vesnice Prlov, odehrávala další a stejn? krutá tragédie. 

Ob?�as slýchám dotaz: pro?� se po?ád vy, odbojá?i, patláte v minulosti? V�dy? doba, kdy se vál?�ilo a vra�dilo, je p?ece pry?�. Nerozdmýchávejte nenávistné vášn?! Bu?�te u� zticha!

Odpovídám: Nechceme vyvolávat záš?. To, co �ádáme, je pravdivé osv?tlování minulosti bez p?íkras, bez všelijakých kli?�ek politik? a rádoby historik?, kte?í s ní manipulují podle vlastních pot?eb a cíl?. 

Nechceme vyvolávat nevra�ivost. Ze všech sil se však sna�íme zabránit zapomínání. breguet replica watches

Nechceme vyvolávat nep?átelství! Prost?ednictvím minulosti chceme varovat p?ed jejím opakováním. Ani 67 let po skon?�ení druhé sv?tové války nejsou toti� ko?eny nacismu a fašismu vymýceny. Naopak, v r?zných podobách bují dál a jejich nositelé se všemo�n? pokoušejí protla?�it na výsluní. My, odbojá?i, to sledujeme s obavami. 

Rasismus, xenofobie, nábo�enská nesnášenlivost, neonacismus – to jsou jevy, které ohro�ují lidstvo. Ší?í se sv?tem a ka�dý, kdo p?ed touto skute?�ností nezavírá o?�i, ví, �e pronikly i do naší spole?�nosti. Jejich p?edstavitelé se sna�í manipulovat s národem, zvlášt? v regionech s vysokou nezam?stnaností. Pokoušejí se jej v zájmu svých pochybných cíl? m?nit v nástroj, v jakéhosi vykonavatele svých zám?r?.

Generace, které neza�ily druhou sv?tovou válku, protektorát, které nepoznaly ?ád?ní nacist?, pot?ebují znát p?í?�iny a d?sledky všech vyjmenovaných negativních jev?,replica watches aby je um?ly v?�as rozpoznat a v?�as se jim dokázaly postavit na odpor. Zd?razňuji V?ŒAS, aby jednou nebylo pozd?! Proto se také scházíme na pietních místech jako je toto, abychom to znovu a znovu opakovali.

Boj, utrpení, pevné postoje, v?rnost vlasti bez ohledu na nebezpe?�í, na vlastní �ivoty – to je nejcenn?jší odkaz, který nám naši odbojá?i zanechali. Nesmíme jej promarnit, proto�e jinak by ob?ti, které p?inesli i ob?�ané Ploštiny, byly marné.

Ing. Jaroslav Vodi?�ka Omega Replica Watches rolex replica


Přiložený dokument:
pdf