Vno?n poselstv prezidenta Miloe Zemana

Datum vložení: 27.12.2014 • 

Dobrý den váení spoluob?ané,

setkáváme se op?t po roce, v dob?, kdy a do roku 1948 naši prezidenti pronášeli svá váno?ní poselství. Váno?ní ?as je dobrým ?asem pro bilancování. Dovolte mi proto, abych se i já pokusil uplynulý rok naší spole?nosti bilancovat. Šestého ledna byla uzav?ena koali?ní smlouva, 17. ledna jsem jmenoval ministerského p?edsedu a 29. ledna jsem jmenoval vládu. P?i jmenování vlády jsem stál p?ed problémem. Dosavadní pravidla p?edpokládala, e prezident republiky jmenuje navrhované ?leny vlády na základ? lustra?ního osv?d?ení. Kdybych toto pravidlo dodrel, vláda by ze známých d?vod? nevznikla a mohla by nastat dlouhodobá politická krize. Proto jsem se rozhodl toto pravidlo nerespektovat.

Mám-li hodnotit vládu za uplynulý rok jejího p?sobení, mohu jenom opakovat to, co u jsem n?kolikrát ve?ejn? prohlásil. Tato vláda dala lidem nad?ji. A nad?je je významný psychologický faktor ekonomického r?stu. Podnikatelé za?ali mít v?tší chu? investovat a spot?ebitelé o n?co v?tší chu? utrácet. Rozto?ila se tedy kola ekonomiky, která p?edtím byla zabrd?na nesmyslnou politikou p?edminulé vlády.

Oce?uji, e vláda pomohla rodinám s d?tmi a pomohla valorizací penzí i starobním d?chodc?m. Podporoval jsem zvýšení minimální mzdy, aby se zv?tšil rozdíl mezi ní a sociálními dávkami a aby tak lidé byli více motivováni k práci. Podepsal jsem návrh zákona o státním rozpo?tu, protoe podle údaj? ministerstva financí investice rostou rychleji ne spot?eba domácností a ta rychleji ne spot?eba vlády. A t?ším se na zákon o prokázání p?vodu p?íjm? a majetku, o n?m bych si p?ál, aby byl co nejtvrdší a aby na základ? principu takzvané nepravé retroaktivity zasahoval co nejhloub?ji do minulosti. Nikoliv, aby byl zaloen na principu, co sis nakradl, to je tvoje, ale dál u nekra?.

A tak zbývá jediný, ale zato podstatný rozpor mezi vládou a mnou v otázce sluebního zákona. Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala, e zcela odpolitizuje státní správu. Ve skute?nosti ale podle mého názoru tuto státní správu jen dále zpolitizovala tím, e vysoké ú?edníky státní správy nominují politici. Devadesát sedm procent našich ob?an? jsou nestraníci. A povauji tento zákon za protiústavní u proto, e diskriminuje tyto nestraníky ve prosp?ch ?len? nebo sympatizant? politických stran. Proto jsem podal podn?t k Ústavnímu soudu, aby tento zákon prošet?il. Nezapome?te, e u dnešní státní ú?edníci p?ipravili tuto republiku o desítky miliard korun ne?erpáním fond? Evropské unie. A jejich neschopnost a jejich nekvalifikovanost nebyla nikdy potrestána. Proto je dobré, aby státní správu vykonávali profesionálové, odborníci, a nikoliv politi?tí sp?ízn?nci.

Ob?ané se m? ?asto ptají, v ?em vidím základní nápl? své funkce. A já jim odpovídám, e bych cht?l alespo? malým dílem p?isp?t k tomu, aby u nás klesala nezam?stnanost. Protoe nezam?stnanost je nejenom ztráta ušlého výd?lku, ale je to i poníení lidské d?stojnosti. Protoe ?lov?k, který p?ijde o práci, se cítí vyko?en?n ze spole?nosti, která ho nepot?ebuje. Sníit nezam?stnanost znamená vytvo?it nová pracovní místa. A to jak rozší?ením našich exportních moností, nezapome?te, e více ne osmdesát procent našeho produktu vyváíme, tak získáním nových zahrani?ních investic. A práv? o t?chto otázkách jsem m?l v tomto roce desítky pracovních jednání. Jak doma, tak na zahrani?ních cestách, kde m? doprovázely velké delegace našich podnikatel?.

Cht?l bych p?ipomenout jenom svoji návšt?vu ?íny, která je druhou nejv?tší sv?tovou ekonomikou, a tedy obrovským trhem a jsem rád, e se p?i této návšt?v? poda?ilo dosáhnout rozší?ení našich odbytových moností a e u te? se za?ínají uskute??ovat první p?ímé ?ínské investice v ?eské republice.

V zahrani?ní politice chci být prezidentem suverénní ?eské republiky, která hájí své národní zájmy tak, jako je hájí všechny ostatní státy a která nepodléhá vn?jším tlak?m jako v dob?, kdy jsme byli ?leny Varšavské smlouvy nebo Rady vzájemné hospodá?ské pomoci.

Na záv?r bych vám cht?l ?íci, e nikdy nebudu ustupovat ?voucímu davu. Naposledy se ?evem dorozumívali neandrtálci, ale to je pom?rn? dávno. Nikdy nebudu souhlasit s tím, aby se za symbol boje za lidská práva vydávala pornografická skupinka s vulgárním názvem, protoe je to uráka skute?ných bojovník? za lidská práva. Nikdy se nebudu podbízet p?ikrášlováním našich d?jin podle principu co ?ech, to hrdina, i kdy vím, e by to bylo nanejvýš populární, a nikdy nebudu brát ván? bývalé antichartisty jako dnešní bojovníky za demokracii.

Na druhé stran? kadý má právo na sv?j názor a kadý ob?an má monost p?i mých cestách do kraj? se se mnou setkat. A t?m, kdo mají nesouhlasný názor, dávám vdy právo prvního slova. ijeme ve svobodné spole?nosti a na svoje mín?ní, nezávislý názor má tedy právo kadý. Dokonce i prezident republiky.

Váení spoluob?ané, minulý rok jsem vám do budoucna pop?ál napln?ný ivot. Dovolte mi, abych dnes toto p?ání doplnil p?áním, které vyplývá z toho, e ivot m?eme opravdu naplnit jenom uite?nou prací nejenom pro sebe, ale i pro druhé. P?eji vám tedy do budoucna zajímavou práci, ze které budete mít radost.

Š?astný a veselý nový rok.

www.kingwatchltd.cn/omega-c-164/