Dv? pam?tnice vyp�len� Plo�tiny: za�ily jsme peklo - www.zlin.cz

Datum vložení: 21.04.2015 • 

Tehdy šestnáctiletá, dnes šestaomdesátiletá breitling replica watches Bo�ena Húš?ová vzpomíná, kdy� na Ploštinu dorazili n?me?tí vojáci. "Ptali se mne, kde je otec, pak jsem vid?la jak vle?ou maminku, jeden voják mne praštil do hlavy, snad pa�bou, ani nevím ?ím p?esn?. Dovolili mi vzít n?jaké v?ci pro miminko,které se mamince p?ed pár dny narodilo, vlet?la jsem do ho?ícího domu ješt? s kamarádkou, vzala jsem pe?inku a pak jsme utekly. Potom u� jsme vid?li ho?et další a další domy."

 

V dob? smutné události t?ináctiletá, Rolex Datejust Replica dnes t?iaosmdesátiletá Bo�ena Sochorová vzpomíná. "Já jsem se schovala se dv?ma mladšími brášky, p?ib?hl za námi pes, kterého poslali vojáci, jako zázrakem nás jen o?uchal, ani nezašt?kal, mo�ná nám to zachránilo �ivot. Vzali i našeho otce, pak ale, jak N?mci popíjeli, tak se mu poda?ilo útéct."

 

"Bylo to peklo, ob?as se s tím dodnes replicas de reloj budím v noci, t?m, co to zp?sobili jsem jako katoli?ka odpustila, ale zapomneut se to nedá," vypráví paní Húš-?ová."

 

Na Ploštin? se v ned?li sešli p?edstavitelé armády, politických stran i mnozí další ob?ané z blízkého okolí. Ploštinskou tragédii z konce války p?ipomíná místní muzeum i Národní kulturní památník. Za zem?elé tu slou�ili mši pod širým nebem.

 

O ?ty?i dny pozd?ji se podobná tragédie odehrála v Prlov?, ješt? za?átkem kv?tna vypálili fašisté další osadu, Va?ákovy paseky.

replicas relojes fake rolex rolex replika replika órák


Přiložené fotografie:
foto