Nov� v�stava o �ivot? pasek�?? na Plo�tin?

Datum vložení: 14.04.2011 • 

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlín? p?ipravilo ve výstavních prostorách u památníku Ploština dlouhodobou výstavu s názvem Paseká?ská osada Ploština. Výstava p?ibli�uje návšt?vník?m charakteristický fenomén osídlení Valašska – paseká?ství, paseká?skou kolonizaci, která vtiskla zdejší krajin? jedine?ný charakter. Ploština byla typickou paseká?skou osadou s charakteristickou d?ev?nou roubenou architekturou,replika órák se svébytným základním zp?sobem ob�ivy obyvatel, se specifickým zp?sobem hospoda?ení, s velkou mírou sob?sta?nosti, její� existence byla násiln? ukon?ena v dubnu 1945.

Informa?ní texty s dobovými fotografemi jsou dopln?ny trojrozm?rnými exponáty, ukázkami vybavení hospodá?ské usedlosti, ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlín?.

T?�ký �ivotní úd?l lidí, kte?í osídlovali valašské paseky, p?iblí�í návšt?vník?m nová výstava Muzea jihovýchodní Moravy na Ploštin?. Stálou expozici o historii protifašistického odboje doplnila ve dvou menších místnostech výstava s názvem Paseká?ská osada Ploština, její� autorkou je etnografka Alena Prudká.

Tragický osud Ploštiny je orologi replica známý – pár dn? p?ed koncem druhé sv?tové války, p?esn? 19. dubna 1945, zdejších deset usedlostí vypálilo n?mecké policejní komando SS spolu se speciální protipartyzánskou jednotkou Josef. V plamenech našlo smrt 24 lidí. „Nová výstava, kterou návšt?vník?m v objektu muzea nabízíme, se ale v?nuje jinému tématu – oby?ejnému �ivotu, který zde vedli místní obyvatelé p?ed touto smutnou událostí. Na dobových fotografiích p?edstavujeme místní osadu a sna�íme se vysv?tlit, jak t?�ko se lidem na tak odlehlých místech, jako je t?eba Ploština �ilo. V mnoha ohledech musela být místní komunita velmi sob?sta?ná,“ vysv?tlila autorka výstavy Alena Prudká a dodala: „Návšt?vníci také uvidí p?edm?ty, které tehdy tvo?ily základní vybavení paseká?ských domácností – d?ev?nou stolici na opracování d?eva, které se ?íkalo „strýc“, kolovrat, máselnici a formy na máslo, va?e?níky, l�i?níky, ale i školní pom?cky nebo krucifix.“

„Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlín? se sna�í rozší?it mo�nosti Ploštiny a zatraktivnit toto místo pro výletníky. Velký podíl na tom má i aktivní kontakt s okolními obcemi. Spole?nými silami tak m?�eme zapracovat na zkvalitn?ní slu�eb pro cestovní ruch,“ uvedl Antonín Sobek, ?editel MJVM ve Zlín? a dodal: „Dv? místnosti pro novou výstavu prošly kompletní rekonstrukcí. Jsou zde opravené zdi s novou výmalbou i nový zát?�ový koberec.“

Novou výstavu si jako první prohlédli starostové a u?itelé z okolních obcí. „Tohle tady p?esn? chyb?lo. Turista, který sem p?ijede, projde se k památníku ob?tem druhé sv?tové války, kde je nádherná vyhlídka do kraje, pak si projde expozici o odboji, ale navíc má nyní mo�nost dozv?d?t se n?co o oby?ejném �ivot? místních lidí. Je to ideální dopln?ní t?eba pro školáky, ale i pro ostatní návšt?vníky,“ pochválil starosta Drnovic Tomáš Zicha.

V ned?li 17. dubna p?ipomene 66. výro?í místní tragédie Pietní akt,Breguet Replica Watches jeho� za?átek je naplánován na 13 hodin a zvána je široká ve?ejnost. Této významné vzpomínkové akce se zú?astní ?ada významných pozvaných host? v ?ele s hejtmanem Zlínského kraje panem Stanislavem Mišákem. Pietní akt prob?hne za podpory armádní vojenské hudby z Olomouce a uniformovaného vojenského doprovodu armády ÄŒR. P?i této p?íle�itosti bude také poprvé zp?ístupn?na i nová výstava Paseká?ská osada Ploština.  poda?ilo utéct. Jedním z nich byl i strýc Stanislava Mach? Jan. „P?es ten hustý dým si jej asi nevšimli,“ vypráv?l p?tasedmdesátiletý obyvatel Vysokého Pole. Jeho bratr bohu�el takové št?stí nem?l. V dom? uho?el. „Byl v té chvíli se strýcem na poli, kde sázeli stromky. Vraceli se dom? na ob?d, kdy� je vojáci zatkli v lese. D?lal spojku partyzán?m,“ vysv?tlil. „Bylo to prost? n?co hrozného. Na to se jen tak zapomenout nedá,“ dodal ješt? Stanislav Mach?.ily rovn?� desítky návšt?vník?, kte?í do malebné krajiny Vizovických vrch? p?išli i s d?tmi po turistických stezkách,rolex replika anebo sem p?ijeli na kolech. Ti také v?tšinou vyu�ili p?íle�itosti prohlédnout si nov? otev?enou expozici Muzea jihovýchodní Moravy, která p?ibli�uje zp?sob, jakým se na pasekách d?íve �ilo a hospoda?ilo.